تاریخ انتشار خبر : 1397/11/10

نشست نماینده مردم ملایر و مدیرعامل بیمه سلامت کشور

مشکلات بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت کشور به ویژه بیمه شدگان ساکن شهرستان ملایر در جلسه دو جانبه کاظمی نماینده مردم ملایر و موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور بررسی شد.


مشکلات بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت کشور به ویژه بیمه شدگان ساکن شهرستان ملایر در جلسه دو جانبه کاظمی نماینده مردم ملایر و موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور بررسی شد.